Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm, 02/11/2017, 10:23 [GMT+7]
.
.

Ngày 27/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị trực tuyến phổ biến, giới thiệu Bộ luật Hình sự năm 2015. Ảnh: Nguyễn Dung
Hội nghị trực tuyến phổ biến, giới thiệu Bộ luật Hình sự năm 2015. Ảnh: Nguyễn Dung

Theo đó Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh với Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; phát huy vai trò chủ động, tích cực, bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, UBND cấp huyện trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và chủ động, tích cực, ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công; yêu cầu đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Đảm bảo sau ngày 1/1/2018, Bộ luật Hình sự được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại Kế hoạch này, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch và tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện.

Thiện Phong

.
.
.
.
.
.
.
.